Manta

Seaworld Orlando

游玩项目数据

目前等待时间 90 分钟
坐标点 28.4119, -81.4615

评分

3-7岁儿童
8-12岁儿童
青少年
成人
年长

年均平均等待时间

Loading...
总平均排队时间, 分钟 总最长排队时间, 分钟
2015 20 41
2016 19 36
2017 16 34
2018 18 38
2019 22 44
2020 25 45
2021 20 37
2022 22 45

月均平均等待时间

Loading...
总平均排队时间, 分钟 总最长排队时间, 分钟
1月 22 41
2月 17 32
3月 18 34
4月 18 39
5月 20 42
6月 22 49
7月 28 56
8月 20 40
9月 18 34
10月 17 35
11月 15 29
12月 19 37

日均平均等待时间

Loading...
总平均排队时间, 分钟 总最长排队时间, 分钟
周日 24 42
周一 19 40
周二 16 33
周三 17 36
周四 18 36
周五 19 41
周六 24 45

每小时平均排队时间

Loading...
小时 总平均排队时间, 分钟 总最长排队时间, 分钟
0 23 23
9 10 14
10 20 25
11 28 34
12 27 33
13 22 28
14 19 23
15 18 21
16 17 20
17 16 19
18 18 21
19 18 21
20 18 21
21 16 19
22 17 22
23 18 20

Average queue time by week of year

Loading...

平均每日排队时间图表

Loading...

每日最大排队时间图表

Loading...

过去七天运行时间百分比

Loading...

上星期等待时间

Loading...