Congo River Rapids

Busch Gardens Tampa

Historical queue times (2024-02-21)

Loading...

Ratings

3-7岁儿童
8-12岁儿童
青少年
成人
年长

游玩项目数据

目前等待时间 关闭

年均平均等待时间

Loading...
总平均排队时间, 分钟 总最长排队时间, 分钟
2015 26 43
2016 21 35
2017 21 36
2018 5 5
2019
2020
2021 21 53
2022 21 37
2023 23 39
2024 9 16

月均平均等待时间

Loading...
总平均排队时间, 分钟 总最长排队时间, 分钟
1月 8 12
2月 14 25
3月 20 39
4月 26 44
5月 31 50
6月 29 48
7月 37 59
8月 28 46
9月 15 26
10月 16 26
11月 10 17
12月 15 31

日均平均等待时间

Loading...
总平均排队时间, 分钟 总最长排队时间, 分钟
周日 25 44
周一 21 35
周二 19 32
周三 18 29
周四 19 31
周五 21 37
周六 28 47

每小时平均排队时间

Loading...
小时 总平均排队时间, 分钟 总最长排队时间, 分钟
0 14 14
9 17 17
10 15 15
11 7 8
12 11 13
13 18 21
14 26 29
15 30 33
16 30 33
17 28 32
18 31 35
19 27 31
20 24 28
21 22 23
22 22 23
23 16 17

Average queue time by week of year (all time)

Loading...

平均每日排队时间图表

Loading...

每日最大排队时间图表

Loading...

过去七天运行时间百分比

Loading...